Eko - energia w Gminie Nałęczów - II etap


Gmina Nałęczów w 2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu pn. Eko-energia w Gminie Nałęczów II etap (nr RPLU.04.01.00-06-0162/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieca na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie gminy Nałęczów.
Rodzaje poszczególnych instalacji:

Instalacje solarne (łącznie 49):
 • 25 instalacji 2 kolektorowe o mocy 28,42 kW
 • 24 instalacje 3 kolektorowe o mocy 128,40 kW

  Instalacje fotowoltaiczne (łącznie 214 instalacji):
 • 11 instalacji 1-fazowych o mocy szczytowej 37,62 kW
 • 203 instalacje 3-fazowe o mocy szczytowej 694,26 kW

  Piec na biomasę:
 • 1 piec na biomasę o mocy 25 kW
 • 49 szt.

  Solary

  214 szt.

  Fotowoltaika

   
  1 szt.

  Piec na biomasę

   
  Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii powstałej ze źródeł oraz obniżenie niskiej emisji poprzez wdrożenie ekologicznych technologii.

  Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostały zastąpione energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

  Wskaźniki projektu:
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 50 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 214 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0, 23 MWt
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0, 73 MWe
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 107, 08 MWht/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 728, 76 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 311, 59 tony równoważnika CO2
 • 0, 96 MWe

  Dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej

  107, 08 MWht/rok

  Produkcja energii cieplnej

  728, 76 MWhe/rok

  Produkcja energii elektrycznej

  311, 59 tony

  Spadek emisji CO 2

  Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej nie wskazano działań naprawczych ani krótkoterminowych dla gminy Nałęczów, co oznacza że na jej terenie nie odnotowano przekroczenia poziomów substancji podlegających ocenie jakości powietrza. Instalacje OZE zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych (elewacja, dach), w przypadku braku możliwości montażu ww. instalacji na dachu bądź elewacji - na budynkach gospodarczych typu garaż, altana z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby mieszkalne gospodarstw domowych.